POLITIKA KVALITETA

VICOR d.o.o. utvrđuje ovu Politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će usluge koje pruža, proizvodi i isporučuje ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika kao i zahteve važećih zakona i propisa. Cilj VICOR d.o.o. je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu pružanja usluga
veleprodaje i servisa laboratorijske i medicinske opreme i potrošnog materijala. Ovaj cilj VICOR d.o.o. ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 što obuhvata:

 • Mere za povećanje zadovoljenja korisnika
 • Stalnu modernizaciju internih resursa,Ostvarenje liderske uloge i posvećenost rukovodstva,
 • Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima veleprodaje i servisiranja
 • Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika,
 • Stalno poboljšanje kvaliteta pružanja usluga veleprodaje i servisa laboratorijske i medicinske opreme i potrošnog materijala
 • Odlučivanja na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na proizvode i procese pružanja usluge,
 • Razvijanju partnerskih odnosa sa isporučiocima,
 • Politika je saopštena da se razume i primenjuje unutar organizacije,

Politika je održavana i dostupna relevantnim zainteresovanim stranama Politika kvaliteta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava VICOR d.o.o. u naporima za stalno poboljšavanje.

POLITIKA KVALITETA U INDUSTRIJI MEDICINSKIH PROIZVODA

Ovaj međunarodno priznati standard određuje zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom gde organizacija pokazuje svoju sposobnost i odgovornost da medicinski uređaji i povezane usluge koje pruža dosledno ispunjavaju zahteve kupaca i primenljive regulatorne norme.

Pridržavanje zahtevima standarda ISO 13485 uključuje efikasno vreme ciklusa, manje otpada i reputaciju pouzdanosti koja je neophodna u medicini. Glavne prednosti uvodjenja standarda ISO 13485 su:

 • Brži ciklus u lancu snabdevanja
 • Sistemsko unapređenje procesa
 • Stvaranje kulture stalnog unapređenja
 • Potpuno integrisani procesi
 • Donošenje odluka zasnovanih na dokazima
 • Veće zadovoljstvo korisnika
 • Motivacija i angažovanje zaposlenih

Usvajanjem ovog standarda, VICOR d.o.o. pruža praktičnu osnovu za bavljenje direktivama, propisima i odgovornostima o medicinskim uređajima, kao i demonstriranje posvećenosti sigurnosti i kvalitetu medicinskih proizvoda.

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Rukovodstvo VICOR d.o.o. opredeljeno je za neprekidno unapređenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004. Svi zaposleni u VICOR d.o.o., su opredeljeni i deluju na sprečavanju i eliminisanju zagađivanja životne sredine i u tom cilju:

 • Identifikuju sve aspekte životne sredine koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine
 • Obavljaju svoje poslovne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine
 • Definišu i sprovode pravila organizacije koja nisu predviđena zakonskim propisima, a u cilju poboljšanja sistema upravljanja zaštite životne sredine
 • Obučavaju da preventivno deluju u sprečavanju zagađenja, štednji resursa i da stalno poboljšavaju sistem zaštite životne sredine
 • Štede resurse i energiju, smanjuju ili eliminišu upotrebu štetnih materija i kontrolisano postupaju sa otpadom,
 • Razmatraju mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i preduzimati odgovarajuće mere u cilju unapređenja zaštite životne sredine
 • Informišu poslovne partnere i druge zainteresovane strane o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine.